Naudojimosi nuostatai


Bendroji informacija

(1) Registruodamasis pažinčių portale antrapuse.lt, portalo naudotojas sutinka su toliau aprašytais bendraisiais naudojimosi nuostatais (toliau – Nuostatai) ir įsipareigoja jų laikytis.
(2) Pažinčių portalo antrapuse.lt valdytojai turi teisę bet kada pakeisti Nuostatus. Apie Nuostatų pakeitimą ir naujų Nuostatų įsigaliojimą pažinčių portalas antrapuse.lt informuoja išsiųsdamas naudotojui informaciją vidaus paštu ir (arba) naudotojo nurodytu el. adresu. Jei iki Nuostatų įsigaliojimo naudotojas nepanaikina savo profilio pažinčių portale antrapuse.lt, šitai be atskiro susitarimo laikoma, kad naudotojas sutinka su Nuostatų pakeitimais.
(3) Nariui svarbūs Nuostatai yra prieinami ir su jais galima susipažinti tinklavietėje "Naudojimosi nuostatai".

Registravimasis

(1) Pažinčių portalo antrapuse.lt siūlomomis paslaugomis gali naudotis asmenys, kuriems yra 18 metų. Jei nustatoma, kad naudotojui yra mažiau nei 18 metų, profilis panaikinamas be perspėjimo.
(2) Naudotojo profilio registravimas pažinčių portale antrapuse.lt yra nemokamas.
(3) Pažinčių portalas antrapuse.lt nustato funkcijas, kuriomis naudotis galima tik tapus bendruomenės nariu ir sumokėjus narystės mokestį.
(4) Kiekvienas asmuo gali susikurti tik vieną registruotą naudotojo profilį ir kiekvienas asmuo prieš užregistruodamas naują profilį turi panaikinti senąjį (-uosius) profilį (-ius).

Naudotojo įsipareigojimai

(1) Naudotojas įsipareigoja savo profilyje pateikti tik teisingą informaciją ir nepateikti klaidinančios informacijos.
(2) Pažinčių portalo antrapuse.lt naudotojai vienas su kitu turi bendrauti pagarbiai ir rodydami supratingumą vienas kitam. Ypač atkreipiame dėmesį, kad pažinčių portalo antrapuse.lt naudotojams draudžiama ši veikla:

 • priekaištauti kitam naudotojui ir įžeidinėti kito orumą;
 • raginti imtis smurto;
 • naudoti ginklus;
 • vykdyti neteisėtą veiklą;
 • siųsti kompiuterių virusus ir kitas žalingas programas;
 • siųsti pašto šiukšles, įskaitant el. laiškų serijas;
 • užsiimti pedofilija;
 • skatinti rasinę neapykantą ir užsiimti kitos rūšies diskriminuojančia veikla;
 • neteisėtai ir neturint leidimo veikti kaip pažinčių portalo antrapuse.lt administratoriui;
 • platinti medžiagą pažeidžiant autoriaus teises;
 • platinti el. pašto adresą, telefono ir (arba) fakso numerį ir gyvenamosios vietos adresą;
 • reklamuoti kitas interneto tinklavietes, produktus ar paslaugas, nesuderinus to su pažinčių portalu antrapuse.lt.

(3) Pažinčių portalo antrapuse.lt naudotojas yra atsakingas už bet kokią informaciją, kurią paskelbia portale arba išsiunčia kitiems portalo naudotojams.
(4) Naudotojas, įkeldamas į pažinčių portalą antrapuse.lt bet kokios formos informaciją, nuotraukas ir vaizdo medžiagą, sutinka, kad tai būtų publikuojama pažinčių portale antrapuse.lt, taip pat patvirtina, kad jam priklauso šios medžiagos publikavimo teisės.
(5) Jei kuriam nors naudotojui atrodo, kad yra pažeidžiami Nuostatai, jo pareiga yra apie šį pažeidimą nedelsiant pranešti pažinčių portalui antrapuse.lt.
(6) Pažinčių portale antrapuse.lt naudotojams draudžiama siūlyti intymias paslaugas. Tuo labiau pažinčių portale antrapuse.lt draudžiama publikuoti intymių paslaugų skelbimus ir siūlyti intymias pažintis už mokestį arba atsilyginimą.
(7) Registruodamasis naudotojas turi pasirinkti ir įvesti slaptažodį. Naudotojo pareiga – laikyti slaptažodį paslaptyje ir neatskleisti jo kitam asmeniui. Pažinčių portalas antrapuse.lt naudotojo slaptažodžio neperduoda tretiesiems asmenims, taip pat pažinčių portalas antrapuse.lt niekada neprašo savo naudotojų atskleisti savo slaptažodžio. Naudotojas turi pasirinkti pakankamai saugų slaptažodį. Už slaptažodžio saugumą atsakingas pats naudotojas.
(8) Naudotojui draudžiama naudoti įrankius, programas ar kitas priemones, kurios skirtos proceso automatizacijai. Ypač pabrėžiame, kad draudžiama naudoti „Bots“ arba scenarijus, siekiant įgyti pranašumų pažinčių portale antrapuse.lt arba kokiu nors kitu būdu kenkti pažinčių portalui antrapuse.lt.
(9) Jei naudotojas pažinčių portale antrapuse.lt randa programos ar interneto svetainės klaidą, turi nedelsdamas apie tai pranešti pažinčių portalui antrapuse.lt, pats naudotojas negali šios klaidos ištaisyti, kad įgytų pranašumą.

Su nuotraukomis ir galerijomis susiję nuostatai

(1) Siuntėjas asmeniškai atsako už atsiųstą nuotrauką.
(2) Naudotojas patvirtina, kad profilio nuotraukoje yra jo (jos) veidas. Nuotrauka negali būti senesnė kaip dvejų metų.
(3) Draudžiama publikuoti:

 • nuotraukas, kuriose matomas jaunesnis nei 18 metų asmuo;
 • nuotraukas, kuriose naudotojo veidas nėra aiškiai matomas;
 • nuotraukas, kuriose matyti gyvūnai, gamtos vaizdai, piešiniai ar pan. ir nėra naudotojo veido;
 • garsenybių ir kitų asmenų atvaizdus;
 • animacinius paveikslėlius;
 • apnuoginto kūno nuotraukas;
 • vaikystės nuotraukas;
 • smurtą propaguojančius vaizdus.

Jei portale publikuojamos kurios nors iš anksčiau minėtų nuotraukų, jos be perspėjimo pašalinamos. Pakartotinio nusižengimo atveju panaikinamas profilis.

Šiuose punktuose pateiktų nurodymų naudotojams būtina laikytis – jie skirti apsaugoti pačius naudotojus.

(4) Naudotojo profilio nuotraukoje gali būti matomas tik pats naudotojas. Naudotojo nuotraukų galerijoje gali būti matomi ir kiti asmenys, jei jie yra leidę publikuoti nuotrauką. Įkeldamas nuotrauką, kurioje matomi kiti asmenys, naudotojas patvirtina, kad tie asmenys yra leidę publikuoti nuotrauką.
(5) Pažinčių portalas antrapuse.lt turi teisę apdoroti naudotojo nuotraukas arba jų nepublikuoti.
(6) Pateikiamos nuotraukos turi atitikti pažinčių portale antrapuse.lt nurodytus dydžius ir formatą.
(7) Pateikdamas nuotraukas, naudotojas sutinka, kad nuotraukos būtų publikuojamos pažinčių portale antrapuse.lt.

Elektroninio pašto nuostatai

(1) Draudžiama bet kuri veikla, nurodyta dalyje "Naudotojo įsipareigojimai".

Pažinčių portalo antrapuse.lt naudotojų pareigos ir teisės

(1) Pažinčių portalas antrapuse.lt valdo portalo veiklą.
(2) Pažinčių portalas antrapuse.lt turi teisę nenurodydamas priežasčių nutraukti pažinčių portalo antrapuse.lt veiklą.
(3) Jei dėl programinės įrangos ar kitos klaidos pažinčių portalo antrapuse.lt duomenys pražūva, naudotojas neturi teisės reikalauti duomenis atnaujinti. Dėl duomenų apimties ar jų atnaujinimo galimybės ir masto pažinčių portalas antrapuse.lt sprendžia savo nuožiūra.
(4) Nesilaikant šių nuostatų, pažinčių portalas antrapuse.lt turi teisę be išankstinio įspėjimo panaikinti bet kurio naudotojo profilį arba apriboti naudotojo veiklą. Tokiu atveju naudotojas neturi ir negali turėti teisės iš pažinčių portalo antrapuse.lt reikalauti grąžinti pinigus, kurie buvo sumokėti pažinčių portalui antrapuse.lt už mokamas paslaugas.

Reklama

(1) Bet kurios rūšies reklama, kuri nėra suderinta su pažinčių portalu antrapuse.lt, draudžiama, įskaitant reklamą pažinčių portalo antrapuse.lt vidiniame elektroniniame pašte, pokalbiuose ir vaizduose.

Duomenų apsauga

(1) Portalą antrapuse.lt palaiko ir duomenis apdoroja SIA „Hansa Interactive“. Bet kokia veikla pažinčių portale antrapuse.lt protokoluojama ir šie duomenys saugomi neribotą laiką. Pažinčių portalas antrapuse.lt ypatingą dėmesį skiria informacijos, susijusios su naudotojų asmens duomenimis, apsaugai. Toliau nurodyta informacija, kuri protokoluojama Jūsų lankymosi pažinčių portale antrapuse.lt metu:

 • atsisiųstų duomenų pavadinimas;
 • IP adresas;
 • atsisiuntimo data ir laikas;
 • atsisiųstų duomenų apimtis;
 • tinklo peržiūros duomenys;
 • bendroji pažinčių portalo antrapuse.lt naudojimo statistika.

Atsakomybė

(1) Nesilaikant šiuose punktuose nurodytų reikalavimų ir (arba) draudimų, naudotojo narystė bendruomenėje ir (arba) naudotojo profilis gali būti panaikintas be perspėjimo, o vartotojo IP adresas užblokuotas neterminuotui laikotarpiui. Panaikinus narystę už šių nuostatų pažeidimus, sumokėtas ir nepanaudotas narystės mokestis negrąžinamas.
(2) Pažinčių portalas antrapuse.lt atkreipia ypatingą dėmesį į tai, kad kiti pažinčių portalo antrapuse.lt naudotojai turi galimybę susipažinti su pažinčių portale antrapuse.lt publikuojamomis nuotraukomis ir kitu turiniu, jį atsisiųsti ir toliau platinti. Pažinčių portalas antrapuse.lt neatsako ir neprisiima atsakomybės už pažinčių portalo antrapuse.lt naudotojų neteisėtą pažinčių portale antrapuse.lt saugomos medžiagos naudojimą.
(3) Visos intelektinės nuosavybės teisės, susijusios su pažinčių portalu antrapuse.lt, priklauso išskirtinai pažinčių portalui antrapuse.lt. Šių teisių pažeidimo atveju kaltas asmuo atsako įstatymuose nustatyta tvarka, taip pat jis visiškai atsako už visus nuostolius, kurie šiuo atžvilgiu yra padaryti pažinčių portalui antrapuse.lt.
(4) Visi su šiais nuostatais susiję ginčai, kylantys tarp pažinčių portalo antrapuse.lt ir pažinčių portalo antrapuse.lt naudotojų, sprendžiami derybomis. Jei taip ginčo išspręsti nepavyksta, jis sprendžiamas remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Prisijungti